ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง เด็กชายภูกวี เกษมุติ เด็กหญิงณิชนันทน์ สุขม่วง เด็กหญิงณิชนันทน์ สุขม่วง และเด็กหญิงชิชญาสุ์ เฉลิมทวี