โครงการค่ายวิชาการ กิจกรรมค่ายภาษาจีน วันจันทร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2563