จ้างเหมาจัดทำป้ายไวจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล พร้อมเจาะตาไก่ ตามโครงการเปิดบ้านวิชาการนิล พร้อมเจาะตาไก่ ตามโครงการเปิดบ้านวิชาการ