ซื้อหนังสือ ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน