การประชุมครูบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 5/2565 วันที่ 28 ตุลาคม 2565