ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง มีการประเมินความสามารถในการอ่าน Reading Test : RT สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จัดโดยสำนักทดสอบและประเมินผลทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งเป็นการทดสอบ การอ่านออกเสียงและการทดสอบการอ่านรู้เรื่อง