นที่ 23 มกราคม 2566 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง นำโดย นายสนิท โคตะระ ผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านการอ่านออกเขียนได้ภาษาไทย โดยให้นักเรียนเขียนตามคำบอก วันละ 5 คำ ก่อนสอนภาษาไทยแล้วให้นักเรียนฝึกอ่านคำที่เขียน พร้อมทั้งตรวจให้คะแนน เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ต่อไป