ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง