จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม