จ้างเหมาซ่อมบำรุงปั๊มน้ำสระว่ายน้ำ ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม