" ตลาดนัดขยะ อสร. " ???? ในโครงการธนาคารขยะและการคัดแยกขยะจากต้นทาง ♻️